Shoulder Dystocia Leading to Mild Brachial Plexus Injury